dimarts, 8 de gener del 2013

Guia de conversió d'aventures per a Món de monstres

 Aquest document et donarà algunes pistes per a convertir aventures de les diferents edicions de Dungeons & Dragons publicades en castellà a Món de Monstres. En cap cas es tracta de conversions exactes, sinó sempre aproximades, amb l’objectiu que el DJ pugui fer fàcilment la seva feina i el joc no perdi fluïdesa.

Elements bàsics

El principal canvi entre Món de Monstres i les diferents edicions de D&D és l’ús de la paraula “nivell” (level):
 • A D&D els personatges tenen nivells, mentre que els monstres tenen “daus de cop” (Hit Dice, HD). A MdM també es parla de nivells quan es vol indicar el poder d’un monstre, tot i que el valor és equivalent.
 • A D&D els encanteris també es divideixen segons el nivell. Per evitar confusions, a MdM ho hem canviat per “cercles”.

Conversió d’aventures d’AD&D2

 • Món de Monstres fa servir una escala de valors ascendent, mentre que a AD&D2 hi ha força valors descendents.
 • Per a obtenir el valor d’atac dels personatges no jugadors tens dos sistemes:
  • en el cas de monstres i lluitadors (guerrers, exploradors i paladins), el valor d’atac és igual al nivell o els daus de cop; en els altres personatges és la meitat del nivell. Recorda  que  hi  has  de  sumar  bonificacions  per  una  força  superior  a  12,  o  per objectes màgics.
  • aplica la fórmula següent: valor d’atac = 21 -­ THAC0 (en castellà GAC0).
 • Per a obtenir la classe d’armadura, aplica la fórmula següent: CA (MdM) = 20 - CA (AD&D2).
 • Els punts de cop són similars a Món de Monstres, potser lleugerament superiors, però això es compensa amb les tirades de mal. 
 • Món de Monstres fa servir el sistema mètric decimal per al moviment, i altres mesures de temps. Més que fer conversions exactes, basa’t en la taula de la pàgina 64.
 • Ignora les tirades de salvació d’AD&D2, i aplica el sistema de MdM en funció del nivell i dels atributs. 
 • Igualment ignora les perícies en armes i no armes. Pots donar algunes habilitats entrenades als personatges no jugadors, amb una puntuació igual al seu nivell +3. 
 • Un bon consell en el cas dels monstres és fer servir directament els que hi ha al capítol 7 del llibre.

Conversió d’aventures de D&D3

 • Món de Monstres fa servir una escala de valors similar a la de D&D3, però en simplifica molt el sistema de joc.
 • L’escala dels modificadors dels atributs és lleugerament diferent a MdM, tot i que ho pots ignorar.
 • Pots fer servir directament els valors d’atac i armadura dels personatges de D&D3. 
 • Els punts de cop són similars a Món de Monstres, potser lleugerament inferiors, però això es compensa amb les tirades de mal. 
 • Món de Monstres fa servir el sistema mètric decimal. Més o menys 1 m = 3,3 peus, per tant els personatges que es mouen 30 peus a D&D3 ho fan 9 m a MdM. 
 • Ignora les tirades de salvació de D&D3, i aplica el sistema de MdM en funció del nivell i dels atributs. 
 • Quant a les habilitats, MdM les redueix de més de 40 a 16. Assigna les habilitats entrenades que et semblin oportunes. 
 • Ignora les “dotes” (feats).

Conversió d’aventures de D&D4

 •  El joc és massa diferent respecte les edicions anteriors. Et pots inspirar en les aventures per crear-ne algunes de MdM, però et caldrà dissenyar els personatges i monstres de cap i de nou.


Podeu descarregar- vos aquest document en pdf